DAICHIと僕と、夢の跡

ダイアリーからのスムーズな移行に失敗した男

いまから本文でキーボード掃除する。

おお覆い追ういおううっゆいk、ttttrrッれえエイお9位大km−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−おlkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhjkmk重jhjytygッれsdsdqwくぁjhんbbbbンmjhbjンm」::」¥・:。;「」:・。l;。・¥kl。;・:¥」kl、。;:・¥んんいんんんんんんんんんんんんんんんんんmmんんんんんんjんjhんhjh重yh時良いんんjんyhghyyygtだwさzxghjjhgfghjkkmjんうぇれ4p@イオ5667890尾pjkmんgfdfghjkl;fvgbcぁsdfghjrちゅjklよし綺麗やで。